اسلم شات آف ولو (Slam Shut Off Valve)

شیرهای اسلم شات، به عنوان یک وسیله ایمنی، برای قطع سریع جریان گاز، در زمانی که فشار خط لوله فراتر و یا کمتر از سطح از پیش تعریف شده باشد، طراحی و استفاده می‌شوند. این شیر در بالادست رگلاتور و پایین دست سیستم فیلتراسیون قرار می گیرد و فشار پایین دست رگلاتور، از طریق یک خط لوله به Slam Shut وارد می شود. در صورتی که فشار خط یا فشار استاتیک در پایین دست رگلاتور تا بیش از حد فشار تنظیم شده Slam Shut افزایش یابد، قطع خودکار جریان گاز رخ می‌دهد. پس از اصلاح علت فشار بیش از حد، Slam Shut به صورت دستی تنظیم مجدد می‌شود.

اسلم شات آف ولو (Slam Shut Off Valve)

اسلم شات آف ولو (Slam Shut Off Valve)

آپادانا پترو فرآیند طراحی اسلم شات‌های مستقل و ترکیب رگلاتور/اسلم شات را ارائه می‌دهد.